Tekst groter?

Beleidsplan 2018 – 2022

 

Wilt u een kopie van onderstaand beleidsplan, ga dan naar de rubriek ‘download’

Beleidsplan Protestantse wijkgemeente Zuid 2018 – 2022

In dit document zetten we het beoogde beleid voor de Protestantse wijkgemeente Zuid uiteen. Waar is aanpassing en verbetering, versterking en aanscherping nodig? Waar liggen kansen? Het is de bedoeling hier een en ander aan de orde te laten komen.

Missie

Om te beginnen enkele opmerkingen over onze missie als gemeente, die in het vervolg verder zal worden uitgewerkt aan de hand van een aantal thema’s. Daarbij zullen ook enkele doelstellingen en activiteiten worden genoemd.

Onze missie als Protestantse wijkgemeente Zuid laat zich als volgt onder woorden brengen: Als gemeente van Christus Jezus willen wij een veelkleurige en veelzijdige gemeenschap zijn, die zich door de liefde van de Heer met elkaar verbonden weet. Onderlinge verbinding en gastvrijheid kenmerken ons.

In het merendeel van onze activiteiten staat God herkenbaar centraal. Heel kenmerkend hiervoor zijn onder andere:

– De zondagse Eredienst

Door middel van de liturgie (bidden, zingen, lezen, prediking en bediening der sacramenten) willen wij in onderlinge uitwisseling groeien in ons kennen van Hem en van elkaar.

– Huiskamergesprekken

Minimaal 1x per jaar komen wij in groepen bij mensen thuis bijeen om onze ervaringen met het leven te delen en ons leven in het licht van ons vertrouwen op de Heer te leren verstaan. Dit helpt ons om ons eigen geloof passend te verwoorden geholpen door de geloofsinbreng van anderen. Met elkaars hulp kan onze kennis over God groeien, opdat we meer bewust met elkaar de weg van de Heer leren gaan.

– Pastoraat

Door middel van pastorale gesprekken/contacten (individueel of groepsgewijs) werken wij aan de spirituele weerbaarheid en gezondheid van onze gemeenteleden. Daarnaast is dit een belangrijk middel om mensen, die niet meer in staat zijn om aan de zondagse eredienst deel te nemen, bij de gemeente betrokken te houden.

– Toerusting (onderricht)

Via toerusting willen wij mensen in staat stellen om te groeien in hun gaven en in hun kennis van God. Dat kan gebeuren via de PwZ Hoogeveen centraal georganiseerde Leeftocht. Maar voor de onderlinge samenhang binnen Protestantse wijkgemeente Zuid willen wij waar mogelijk ook een eigen programma aanbieden. Daarbinnen valt ook te denken aan toerusting ambtsdragers, jeugdwerkers, contactpersonen en andere vrijwilligers.

– We proberen ook andere vormen te vinden om met elkaar in gesprek te komen.

Onderlinge verbinding

Een voor ons belangrijk aspect van onderlinge verbinding is de verbinding tussen de generaties. We willen deze onderlinge verbinding versterken. Dit is een grote uitdaging, aangezien momenteel de verschillende leeftijdsgroepen niet of nauwelijks met elkaar in verbinding zijn. Een bijkomend probleem is het vaak losse verband binnen leeftijdsgroepen. We willen hierin verandering brengen. We willen dat jong en oud elkaar meer persoonlijk gaan kennen en van elkaar leren.

We noemen in dit verband een aantal bestaande of mogelijke activiteiten:

– Koffiedrinken na een kerkdienst

– Huiskamergesprekken

– De POWZ ouderen bijeenkomsten

– Buddy-project jong-oud

– Ontmoetingsmiddagen voor alleenstaanden.

– Activiteiten zoals kerstmarkt

We willen meer activiteiten ontplooien, zoals de kerstmarkt, omdat we zien hoe zowel in de organisatie als de activiteit zelf mensen samenkomen , bezig zijn en zaken met elkaar delen.

Diaconaat

Diaconaat is meer dan alleen zorgen voor. Het is ook een zaak van saamhorigheid. Het legt onze van God ontvangen gaven bloot en geeft vorm aan christelijk leven. Daarom vinden wij, dat ons werk ten behoeve van jongeren een sterke diaconale insteek moet hebben. In Christus Jezus geloven is altijd ook doen. Met behulp van dienst leer je Hem kennen. Deze insteek is voor de hele gemeente van belang.

Enkele diaconale activiteiten:

– Gemeente diaconaat; De diaconale zorg in de gemeente

– Extern diaconaat

– Diaconale zorg en projecten in de wijk en stad; De diaconale zorg voor jongeren.

Het opzetten van diaconale projecten met jongeren.

Pastoraat

Het is voor de kwaliteit van de gemeente van belang, dat pastoraat niet enkel door een enkele pastor wordt uitgevoerd. Pastoraat is namelijk een taak voor alle gemeenteleden. Wij willen daarvoor alle gemeenteleden motiveren en met zoveel mogelijk leden de pastorale taak van de gemeente met elkaar delen. Hiervoor is toerusting van gemeenteleden nodig. Binnen wat momenteel in de gemeente wordt gedaan, noemen we:

– Individueel pastoraat

Pastoraat in een persoonlijk gesprek/contact

– De zondagse samenkomst

De preek kent naast de aansporing tot dienst ook een pastorale functie (troost en bemoediging)

– Onderling pastoraat

Te denken valt dan aan zaken als Groothuiskamergesprekken, groeigroepen, etc.

– Jeugd en jongeren pastoraat

Pastorale zorg voor jeugd en jongeren.

– Het ontwikkelen/opzetten van nieuwe vormen van pastoraat (hierbij zal hulp worden ingeschakeld van de PKN)

Onderricht

Het is van groot belang, dat onze (nieuwe) ambtsdragers en zij die een andere taak op zich hebben genomen (gespreksleiders, pastoraal werkers, contactpersonen, jeugdleiders enz.), door middel van vorming en toerusting worden ondersteund. Het gaat daarbij niet alleen om vaardigheden, maar ook om inzicht in wat hun werk bijdraagt aan de opbouw van de gemeente.

Pastorale aandacht voor hen, die een taak in de gemeente vervullen, mag niet worden gemist.

Onderricht beperkt zich niet alleen tot de jongeren. Het is van belang voor alle leeftijden, aangezien nieuwe levenssituatie nieuwe (geloofs-)vragen met zich meebrengen.

Enkele activiteiten, die we kennen, zijn:

– Toerustingsbijeenkomsten

Bijeenkomsten gericht op specifieke vragen ter versterking van het functioneren van gemeenteleden in de gemeente, ofwel het aanbieden van kennis voor het dagelijkse leven.

– De zondagse eredienst

– Groothuiskamergesprekken

– Groeigroepen

– Uitdaging: aanbod voor jongeren middels een app

Jongeren

Wij bevinden ons in een gemeente, waarin steeds minder jongeren aanwezig zijn. Daar willen wij verandering in brengen. Mede daarom zijn al eerder een aantal keren de jongeren genoemd.

Ons belangrijkste doel met de jongeren is, om hen te helpen bij het ontdekkings- en vormingsproces rond hun leven en het grote belang hun leven in het licht van Gods blijde boodschap te leren verstaan. We willen jongeren helpen om de waarde van vertrouwen op de God van de Bijbel te ontdekken en te leren wat het inhoudt om Hem in het dagelijks leven te zoeken en te volgen.

Zoals eerder gezegd is dit verbonden met diaconaat. Maar het is ook verbonden met de gemeenschap waartoe je behoort (pastoraat). We kennen o.a. de volgende activiteiten.

– Catechese

Onderricht gericht op jongeren

– Kinder en Jongeren nevendienst.

– Club avonden

– Kerst Musical met alle kinderen en enkele ouderen

– Jongerendiensten

Wij willen de jongerendiensten de komende jaren nieuw leven inblazen en hen zoveel mogelijk bij de voorbereiding betrekken

– Diaconaat

Diaconale activiteiten in wijk, stad en wereld.

Communicatie

We willen de komende vier jaar een communicatieplan opzetten zodat er met de moderne middelen gecommuniceerd kan worden met de buitenwereld. Daarin willen we zeker ook de jongeren betrekken. We denken bijvoorbeeld aan: elke zondag na de dienst een positieve bericht te plaatsen op facebook zo zijn er veel meer zaken te bedenken. Het stroomlijnen van informatie geven we prioriteit.

Gebouw

Het gebouw van de Protestantse wijkgemeente Zuid stamt uit de zestiger jaren. De voorzieningen zijn up to date, maar de uitstraling van de verschillende ruimtes krijgt nu aandacht. Een binnenhuisarchitect gaat daar voor een plan opstellen en over vier jaar zullen de binnenruimtes een lichter, eigentijdse uitstraling moeten hebben.

 Als Kerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Zuid, willen we dit beleid de komende vier jaar verder uitwerken.

Ondertekening

De wijkgemeente heeft nu vier weken de tijd om te reageren. Komen er geen reacties binnen, die fundamentele aanpassingen behoeven, dan wordt het beleidsplan in de kerkenraadsvergadering van 8 mei 2018 vastgesteld.

 

R. Bosma                                         D.J. Beumer

preses                                               scriba