Tekst groter?

Stichting vrienden rondom de Goede Herderkerk

 

 

De Stichting werd op 2 juni 2009 opgericht bij akte. verleden voor notaris Tillema te Hoogeveen.

Bij de belastingdienst is de Stichting bekend onder nummer 8208 37 829.   ANBI logo

 

De Stichting heeft ten doel:

a. Het bijeenbrengen van financiële middelen ter ondersteuning bij het in stand houden van de Goede Herderkerk, voor het plegen van onderhoud/schilderwerk, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van het gebouw en het omliggende terrein en voor het vervangen/vernieuwen van het interieur.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  1. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het verkrijgen van financiële middelen en het zo nodig voor het verkrijgen daarvan verrichten van handelingen in de ruimste zin des woords.
  2. Het tot stand brengen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die bij kunnen dragen tot verwezenlijking van het doel.
  3. Het initiëren en organiseren van activiteiten, waaronder begrepen autowassen,  wandeltochten, fietstochten, bingo’s en bloemschikken, in en rond het kerkgebouw, zulks na overleg met de eigenaar daarvan en in overeenstemming met het karakter van dit gebouw.
  4. Het ter beschikking stellen van financiële middelen aan de eigenaar van het kerkgebouw.
  5. Het periodiek informeren van de leden van de wijkgemeente en de donateurs van de stichting over de besteding van de bijeengebrachte of bijeen te brengen financiële middelen door de stichting en de daardoor bereikte resultaten met betrekking tot het kerkgebouw.

 

De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter:                  dhr. J.J.A. (Hans) Pol, Rozenstraat 38, 7906 KS  HOOGEVEEN

Secretaris:                 mevr. J(osien) B. Bouma-Blokzijl, Seringenlaan 97, 7906 JR  HOOGEVEEN

Penningmeester:         dhr. G(erard) R. van Slageren, Groenland 17, 7908 RC  HOOGEVEEN

Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL43 RABO 0147 6255 21

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een “werkgroep” van 4 –5 personen.

Uiteraard worden alle werkzaamheden op vrijwillige basis verricht.

 

In de afgelopen jaren werden diverse activiteiten georganiseerd om geld bijeen te brengen.

Zoals het houden van een sponsorloop, het autowassen, een bingo en de verkoop van oliebollen. Soms werd aan een activiteit een doel gekoppeld waarvoor geld ingezameld werd.

Bekijk hier het Financieel verslag van de stichting over het jaar 2019.

Bekijk hier het Financieel verslag van de stichting over het jaar 2020.

Bekijk hier het Financieel verslag van de stichting over het jaar 2021.

Bekijk hier het Financieel verslag van de stichting over het jaar 2022